O namaUslugeProjekti
Rubrike
Kontakt

Press
TV
www
Pod lupom
Naš stav
Pitamo vas
Ebart Lab
Drugi o nama
Galerija
VEĆ JEDEMO GM HRANU IZ UVOZA
28. Januar 2019. godine
Večernje novosti
DR TATJANA BRANKOV, DOCENT EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI ODLUKA “da ili ne GMO” u Srbiji je is - tovremeno i odluka koji model poljoprivrede želimo da dominira u bu - dućnosti: model agroin - dustrijskog biznisa vođen tehnološkim inovacija - ma pod patronatom mul - tinacionalnih kompani - ja, ili porodični model poljoprivrede, vođen eko - loškim principima u saglasju sa raspoloživim resursima - prirodnim, ljudskim, proizvodnim, finansijskim i lokal - nim. Ovako prekretnicu pred kojom će se naći naša zemlja objašnja - va dr Tatjana Brankov, docent Ekonomskog fakulteta u Subotici, dodajući da pitanje GMO, uključujući i novostvorene genet - ski editovane organizme, ne sme da se razmatra samo u sklopu politike bezbed - nosti hrane, ili ekološke politike. Genetski modifikova - na hrana koja je prisutna na tržištu predstavlja rizik po zdravstvenu be - zbednost ljudi i prou - zrokuje brojne neželjene ekološke posledice. Me - đutim, to je jedan aspekt, drugi je pitanje: da li želimo da budemo vazal - na ili suverena država? Priželjkujemo li bankrot srpskog seljaka kojeg će - mo u svojevrsnoj faustov - skoj nagodbi prisilno uključiti u tokove nefer biznisa, u kojem će najve - ći deo dobiti morati da preda snabdevačima GM tehnologije? Ili želimo revitalizaciju srpskih sela i obnovu zadrugar - stva - ističe profesorka Brankov. Iako su Zakonom o ge - netički modifikovanim organizmima iz 2009. go - dine proizvodnja i promet GM hrane kod nas zvanič - no zabranjeni, realno, ni Srbija nije ostala imuna na proizvode koji sadrže GMO ispod 0,9 odsto, na - ročito kada je reč o uvo - zu takvih proizvoda. Zbog toga sada kada se govori o GMO, reč je, zapravo, o hrani koja prelazi taj limit. Iako se u javnosti može čuti da u Srbiji po - stoje na hiljade hektara pod GM sojom, koju i naši koriste, to su sve nepou - zdani podaci. GM hrana se najvero - vatnije nalazi na našim trpezama, a najviše u pre - rađenoj hrani stranog po - rekla. Naravno, navedeno ne isključuje ni domaće kompanije koje su deo mesne (i druge) indu - strije, a koje uvoze jef - tine sirovine. Trans - gena soja pronađena je u tragovima, čak i u prodavnicama zdrave hrane, o čemu su obja - vljeni naučni radovi - naglašava naša sago - vornica. - Ipak, pre - cizan odgovor na dato pitanje mogu da daju samo nadležni organi. Srbija ima mehanizme za borbu protiv GMO, ali je, po rečima naše sa - govornice, pitanje da li želi da u nju uđe iskreno i “do kraja”, jer je ona ne - raskidivo vezana za borbu protiv kriminala i ko - rupcije. Treba zatvoriti vra - ta tajkunizaciji agrara i dozvoliti institucija - ma da rade svoj posao bez pritisaka. U toj borbi država može da računa na podršku više od četiri petine građana - poručuje Brankov. - Stav “naša ba - štica naša slobodica”, uz uspostavljanje adekvatnog sistema kontrole hrane, u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, zaštitio bi kako državne interese, tako i interese građana.

Antrfile:

MNOGO PITANJA, A MALO ODGOVORA

PROFESORKA Brankov navodi i primer pokušaja jednog kragujevač - kog portala da dobije odgovore o načinu kontrole prisustva GMO u Srbiji.
Odgovore vezane za kontrolu pošiljaka primarnih poljopri - vrednih proizvoda na graničnim prelazima i kontrolu useva na prisustvo GMO, dobili su od Ministarstva poljoprivrede. Zato je, međutim, kaže profesorka, Ministarstvo zdravlja u potpunosti ignorisalo pitanje da li je GMO prisutan u dečjoj hrani. Nadležni organi su, takođe, prenebregli pitanja o kontroli prehrambenih proizvoda u maloprodaji.
Autor: J. LEMAJIĆ
Arhiva vesti